A A A

Activiteitencommissie

Wat willen we.

De activiteitencommissie van de Gereformeerde Kerk PKN stelt zich ten doel om met activiteiten voor jong en oud, en alles wat daartussen zit, de samenbinding binnen onze gemeente te bevorderen.

Zij proberen dit te doen door activiteiten te ontplooien waaraan zoveel mogelijk gemeenteleden hun medewerking kunnen verlenen.

Het organiseren van een jaarlijkse bazaar- en goedzooimarkt waaraan meer dan honderd gemeenteleden hun medewerking verlenen is één voorbeeld van die samenbindende factor.

Verder stelt de commissie zich ten doel om ook jaarlijks een voorjaarsmarkt, een kerstmarkt en een gebeuren op of rond de viering van Koninginnedag te organiseren.

Ook het aanbieden van de gelegenheid, om samen met anderen een ontspanningsavond te bezoeken, behoort tot hun doelstelling.

Doel van al deze activiteiten is om gelden in te zamelen voor het realiseren van wensen die er leven binnen onze gemeente en die niet onder het normale beheer en/of onderhoud vallen, en om goede doelen te traceren en van financiële steun te voorzien.

Vanuit de gemeente kunnen via de activiteitencommissie eventuele wensen en goede doelen kenbaar worden gemaakt.

De commissie bestaat uit zes leden die uit hun midden een voorzitter benoemen.

Bij de voorbereidingen van evenementen kunnen ze een beroep doen op de hulp van de zogenaamde bazaarcommissie waarvan de leden door de activiteitencommissie zijn benaderd voor hun medewer-king. De activiteitencommissie is in eerste instantie verantwoording verschuldigd aan het college van kerkrentmeesters, en door hen zullen ook de geldelijke zaken worden behartigd.

Enkele voorbeelden van geldelijke steun van de afgelopen tijd en voor de toekomst:

*Renovatie van het orgel.
*Aanschaf van een panelenwand.
*Aanschaf van een mobiele geluidsinstallatie.
*Aanschaf beamer in de kerkzaal + bijbehorende computer.
*Renovatie van de hal van de Gasthorn.
*Creëren van een vitrine voor de Statenbijbel.
*Aanschaf van een zgn. Flatscreen TV.
*Het project "Foyer Ta Neal" voor hulp aan een jongerencentrum in Kameroen.
*Het project "hulp aan Roemenië" van de werkgroep Oost-Europa in Zuidhorn.
*Het project "renovatie verpleeghuis in Grojec, Polen".
*Steun aan de stichting "Vrienden van het Zonnehuis" voor de realisering van een dierenweide bij het nieuw te bouwen Zonnehuis in Zuidhorn.