A A A

Beamercommissie

 
De beamercommissie heeft in opdracht van de kerkenraad een protocol opgesteld voor het gebruik van de beamer tijdens de erediensten. 

Het protocol beschrijft enerzijds wanneer en waarvoor de beamer gebruikt zal worden en anderzijds hoe een presentatie tot stand moet komen.
Een belangrijk punt betreft het aanleveren van kopij voor de presentaties.

Uiterlijk om 18:00 uur op donderdagavond voorafgaand aan de eredienst op zondagochtend
moet kopij voor de presentatie digitaal worden aangeleverd aan de scriba.
De scriba zal de aangeleverde kopijen samenvoegen en aanleveren aan de beamercominissie.

U kunt uw kopij per mail aanleveren aan H.Solle via scriba@gastkerkpkn.nl
Lever kopij s.v.p. altijd aan hen beiden aan, zodat uw kopij bij afwezigheid
van één van beide toch op tijd gelezen wordt.

Een aantal andere punten zijn de volgende:
De beamer wordt tijdens iedere eredienst op zondagochtend gebruikt.

De aan- en afkondigingen worden voortaan tijdens de collecte via de beamer getoond.
Alleen afkondigingen die direct betrekking hebben op de dienst zullen voorafgaand hieraan door de

ouderling van dienst worden afgekondigd.

In overleg met de voorganger en de scriba kunnen anderen ook tijdens de dienst gebruik maken van de
beamer. (Hierbij valt te denken aan de kindernevendienst en de diaconie.)

Er is voor de beamercommissie een e-mailadres beschikbaar.

U kunt uw vragen stellen op beamerzuidhorn@gmail.com.

Let op: u kunt uw kopij niet aanleveren via dit mailadres.

Er wordt een rooster gemaakt van de personen die gaan presenteren.
Dit rooster wordt via het Kerkvenster bekend gemaakt.

 

Als u geïnteresseerd bent in het gehele protocol, dan kunt u die opvragen bij de voorzitter van de beamercommissie, Leo ten Brinke of via het genoemde mailadres.

Ook voor andere vragen met betrekking tot het gebruik van de beamer kunt u contact met hem opnemen.
Als u ook eens op zondagochtend wilt presenteren of als u zelf presentaties kunt maken en de commissie

wilt helpen, dan bent u van harte welkom.

U kunt zich melden bij Leo ten Brinke via het genoemde mailadres.