A A A

Diaconie

Het College van Diakenen wordt gevormd door de volgende personen:

 

G. Klaassen: voorzitter
W. Stigter- van der Veen                : secretaris
A.P. Been  : penningmeester 
  
T.J. Spriensma (G): wijk Noordhorn
vacant: Spoorwijk

 

 

vacant

Centrum wijk
E.H. Postma-Oosterhof (G) A. Brandsen (D)Zeeheldenwijk
A.T.Kloosterman (G)Zonnewijk (Eiberhof)
E.H. Postma-Oosterhof (G)Zonnewijk (Hornerheem/Woonhaven)
A.T.Kloosterman (G)  Zonnewijk (zorgcentrum Westerkwartier)
M.A. Wildeboer-Hollander (G): Wijk West
  
H.A. Bronsema-Michel (G)Oostergastwijk
 

e-mail: diaconie@gastkerkpkn.nl 

 

 

Algemeen

 

Het College van Diakenen vormt een belangrijk onderdeel van de kerkenraad en in het

kerk zijn binnen onze gemeenschap.

Immers diaconaat behoort bij het wezen van de kerk.

In de vier Evangeliën leren we, dat Jezus Christus niet alleen zijn boodschap verkondigde, maar ook bewogen was met de mensen en hen hielp.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in het boek Handelingen beschreven wordt dat het ambt van diaken wordt ingesteld en dat er een collecte voor de gemeente van Jeruzalem wordt gehouden.

 

Kort gezegd is diaconaat een opdracht tot dienstverlening van de GEHELE GEMEENTE.

De gemeente is dan ook opgeroepen behulpzaam te zijn in:

-het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming van degene die dat nodig hebben

-het signaleren van knelsituaties in de samenleving dichtbij en ver weg

-het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.

 

Gemeentediaconaat

 

Onder het gemeentediaconaat worden alle activiteiten vermeld die gericht zijn op individuele personen binnen of buiten onze Gemeente.

Het werk van de diaken bestaat uit het bezoeken van gemeenteleden en anderen, die door wat voor omstandigheden dan ook, in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen, zoals langdurig zieken, gescheiden mensen, weduwen of weduwnaars, werkloze mensen, arbeidsongeschikte mensen en eenzame mensen (jong en oud).

 

Steun aanvragen

 

Een steunaanvraag is in de meeste gevallen een vraag om geld, maar het kan ook om andere vormen van hulp gaan. In onze moderne samenleving heeft de overheid in veel gevallen de zorg voor de burger die hulp van de kerken (en particuliere instellingen) overgenomen. Het is voor veel mensen moeilijk hun weg te vinden in alle regelingen die op dit gebied bestaan. De diakenen kunnen hierbij ook de nodige begeleiding geven.

De betrokken wijkdiaken is in beginsel het eerste aanspreekpunt voor een steunaanvraag.

 

Vervoer

 

Eén van de diakenen regelt het vervoer van gemeenteleden die om bepaalde redenen niet zelf naar de kerk kunnen komen.

Het betreft hier o.a. de ouderen onder ons en de bewoners van het Hornerheem.

Hiertoe wordt een rooster voor chauffeurs opgesteld. De resp. roosters worden in het Kerkvenster gepubliceerd.

 

 

Kerkradio

 

Via de kerkradio worden kerkdiensten en gemeenteavonden uitgezonden.

Informatie over de wijze van aansluiting kan worden verkregen bij de heer R. Vonk, telefoon 0594-505921 .

Voor bijzondere diensten wordt dikwijls een speciale Orde van Dienst gemaakt.

Deze Orde van Dienst wordt namens het College van Diakenen bezorgd bij die gemeenteleden die beschikken over kerkradio.

 

 

Ouderenwerk

 

Er wordt voor de Kerstdagen een attentie bezorgd bij gemeenteleden van 75 jaar en ouder, bij langdurig zieken en bij gehandicapten binnen de gemeente.

 

Bloemen

 

Elke zondag gaan de bloemen van de kerk naar iemand die een steuntje in de rug goed kan gebruiken. De diakenen zorgen ervoor dat de bloemen gebracht worden.

 

Viering Heilig Avondmaal

 

De verzorging van het Heilig Avondmaal is volledig in handen van het College van Diakenen.

Zaterdags voorafgaand aan de avondmaalsviering komen de diakenen om 17.00 uur bijeen om de nodige voorbereidingen te treffen.

Op dat moment worden ook de zgn. avondmaalskistjes in orde gebracht en bezorgd bij die gemeenteleden die gebruikmaken van de kerkradio.

Zondagmorgen voorafgaand aan de eredienst komen de dienstdoende diakenen om 8.30 bijeen om het avondmaal definitief gereed te maken.