A A A

Kerkrentmeesters

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS.

Taken
Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de kerkelijke activiteiten financiëel mogelijk te maken en beheert de gebouwen namens de kerkenraad.
Het zal u bekend zijn dat het inzamelen van financiële middelen één van de kerntaken van het college is.
Daarnaast komen er veel andere zaken aan de orde die de nodige expertise en aandacht vragen.
Zo vraagt het onderhoud van de gebouwen en installaties inzicht in het technisch beheer hiervan.
Deskundigheid op dit gebied binnen het college is van groot belang om tot de juiste beslissingen te komen.

Ook nieuwe technische hulpmiddelen als kerktelefoon , internet, computers en beamers vragen deskundige mensen die kunnen helpen om tot optimaal resultaat tekomen.
De kerkmeester treedt namens het college op in alle aangelegenheden van het gebruik van de kerkzaal en de zalen van de Gasthorn en hij geeft tevens leiding en toezicht op de werkzaamheden van de koster/beheerder en de hulpkosters.

Van geheel andere orde is het uitvoeren van het financiéel beleid wat betreft het personeel en het betalen van de traktementen en salarissen.
Verder draagt het college zorg voor het bijhouden van de registers van de doopleden, lidmaten en de trouwboeken
Tevens wordt de financiële-administatie van bovenstaande zaken resulterend in een jaarrekening en de jaarlijkse begroting opgesteld.
 

Samenstelling college
Bij de samenstelling van het college wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de benodigde deskundigheid binnen het college. Het werken binnen het college geeft het lid de mogelijkheid om zijn specifieke kennis, naast de algemene inbreng, de kerk te goede te laten komen.
Het college bestaat uit 7 leden, waarvan minimaal de helft als ouderling-kerkrentmeester in de algemene kerkenraad vertegenwoordigd zijn. In de praktijk wordt het direkte contact tussen kerkenraad en college door de vice-voorzitter van het college gerealiseerd door het bezoeken van de vergaderingen van de kleine en de grote kerkenraad.
 

Eveneens worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn secretariaat,voorzitterschap college, gebouwen en onderhoud, kerkmeester, vrijwillige bijdragen, financiëelbeleid.
De ouderling-kerkrentmeesters zijn vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg en van het dienst doen als ouderling in de eredienst.
Het college wordt bijgestaan door: een gemeentelid die de ledenadministratie verzorgt, een commissie voor de vrijwillige bijdragen , waarvan  de administrateur  voor de vrijwillige bijdragen lid is, en een gemeentelid die  als boekhouder de administratie verzorgt en de jaarrekeningen en begrotingen opstelt.
Hiervoor bezoekt hij alle collegevergaderingen en adviseert het college, naast de penningmeester, over financiële zaken.

Geldwerving
De toezeggingen voor de vrijwillige bijdragen worden opgehaald door deelname aan de landelijke Actie Kerkbalans. Bij deze actie worden naast de belijdende leden, ook de doopleden boven 18 jaar betrokken. Het jaarlijks ophalen van de toezeggingen gebeurt door de commissie vrijwillige bijdragen met hulp van de  leden van de wijkteams.

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks veel activiteiten om geldmiddelen voor een speciaal doel binnen te krijgen. Ook het verjaardagfonds brengt hiervoor gelden bijeen.

Wanneer u onze gemeente financiëel wilt steunen dan is uw bijdrage van harte welkom op rekening nr
37.58.04.498 ten name van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn.