A A A

Werkgroep Eredienst

De erediensten in onze gemeente

Herkenbare liturgie

In de erediensten verschijnt het volk voor God. Om Hem te danken, te aanbidden, nood te klagen, vragen te
stellen,
naar Hem te luisteren en Hem te dienen.
Dit is de grondbetekenis van het oude Griekse woord ‘liturgie': ‘dienst van het volk'.
Aan de liturgie mag af te lezen zijn wie het volk is, wat dit volk op het hart heeft,
voor wie het wil openstaan en hoe het God wil dienen.

Veelvormig

Omdat onze gemeente een pluriforme en absoluut niet vergrijsde gemeente is,
zijn onze erediensten veelvormig. We besteden aandacht aan blije
en toch diepe snaren aanroerende Doopdiensten.
We streven naar verbindende en goed verzorgde Avondmaalsdiensten.
We kennen een goed lopende kindernevendienst. In de diensten proberen we geregeld jongeren en
jong-volwassenen aan te spreken.
Ongeveer één keer per twee jaar bereiden we een dienst voor samen met bewoners van Hornerheem,
een centrum in ons dorp voor personen met een verstandelijke beperking.
We kennen experimentele vooruitstrevende themadiensten waarin vooral gemeenteleden de onderdelen
van de dienst verzorgen, lofprijsdiensten voor gemeenteleden die zich hierin herkennen,
diensten met traditionele predikanten en nog veel meer.
Aandacht geven we aan verschillende vormen van muziek, zowel door een verscheidenheid van liederen
zelf te zingen als door koren en muzikanten te laten meedoen.

Feestdagen

Onze Kerstnachtdienst is vooral afgestemd op jongeren en jong-volwassenen.
In de Paascyclus zoeken we naar liturgisch rijke en op onze Heer geconcentreerde vieringen.
Op Pinksteren geven we wel eens extra aandacht aan kinderen.
We kennen de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar met het in onze herinnering
terugroepen van de namen van hen die zijn overleden.

Oecumene

Een aantal diensten zijn gezamenlijke PKN-diensten, met de Hervormde Gemeente Zuidhorn.
Met de Roomskatholieken, Doopsgezinden en Hervormden houden we drie Oecumenische Diensten
per jaar. Eén van deze diensten is een viering van Schrift en Tafel.

Werkgroep Eredienst

Een Werkgroep Eredienst gaat bij ons over alle diensten, zowel naar vorm als naar inhoud,
zowel de ‘bijzondere' als de ‘gewone'. In de praktijk moet deze werkgroep zich beperken
tot de ‘bijzondere', maar er is ook geregeld overleg over zaken die samenhangen met de ‘gewone'.
De Werkgroep maakt draaiboeken voor de verschillende vieringen.
De Werkgroep werkt samen met verschillende groepen in de gemeente: de Kindernevendienstleiding,
de Taakgroep Jeugd en de Interieurcommissie. Onze predikant is lid van de Werkgroep Eredienst.